در شرایطی که محاسبات حقوق معوقه در ماه مورد نظر انجام گرفته باشد، مجموع مبالغ معوقه محاسبه شده برای عوامل مزایا، تحت عنوان "مزایای معوقه" و مجموع مبالغ معوقه محاسبه شده برای عوامل کسور تحت عنوان "کسور معوقه" در فرم هایی نظیر "محاسبه حقوق"، "فیش حقوق" و "لیست حقوق" نمایش داده می شود. برای آگاهی از ریز محاسبه این عوامل کافی است به یکی از گزارشهای "فیش حقوق معوقه" یا "لیست حقوق معوقه" رجوع کرد.
نکته: در صورتی که مقدار محاسبه شده معوقه برای عوامل مزایا عددی منفی باشد، مجموع ارقام منفی محاسبه شده تحت عنوان "مزایای معوقه منفی" و بصورت مبلغی منفی نمایش داده خواهد شد همینطور در صورتی که مقدار محاسبه شده برای کسور معوقه عددی منفی باشد، مجموع ارقام منفی محاسبه شده برای این عوامل تحت عنوان " کسور معوقه منفی" و بصورت عددی منفی نمایش داده خواهند شد.

1433