طبق قانون مزایا عموما مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی هستند ولی برخی از انها نظیر پاداش بهره وری، حق سنوات، بازخرید مرخصی و.. معاف از کسر حق بیمه هستند. برای تعریف درست این گونه از مزایا باید به شیوه زیر عمل کرد:
1- در فرم "معرفی عوامل مزایا" مزایای مورد نظر را تعریف می نماییم.
2- دکمه "نحوه ارزیابی" را کلیک می کنیم.
2- چک باکس "بروز در لیست بیمه" را مارک کرده و چک باکس "بیمه پذیر" را مارک نمی کنیم.
با طی این مراحل عامل مزایای تعریف شده مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
نکته 1: اگر کاربر به طور خاص برای کسور بیمه شامل "حق بیمه سهم کارمند" و "حق بیمه سهم کارفرما" فرمول تعریف نماید. سیستم بر اساس فرمول اعلام شده رفتار خواهد کرد.
نکته 2: در صورتی که کاربر مایل به تاثیر مزایای پرداختی در لیست بیمه نباشد، نباید چک باکس "بروز در لیست بیمه" را مارک نماید.

1290