برای تهیه گزارش محاسبات معوقه انجام شده برای پرسنل به ریز عوامل معوقه، لازم است تا گزارش لیست حقوق معوقه تهیه شود. برای تهیه لیست حقوق معوقه مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارشها وارد فرم "لیست حقوق ماهانه" شوید.
2- تاریخ محاسبه معوقه انجام شده را به عنوان تاریخ گزارش ثبت نمایید.
3- نوع استخدام، واحد و مرکز هزینه مورد نظر را از لیست های بازشدنی پایین گزارش انتخاب کنید.
4- از CM فرم عنوان "گزارش مزایا کسور معوقه" انتخاب کنید.
با انجام مراحل بالا لیست پرسنلی که در تاریخ مورد نظر دارای محاسبات معوقه باشند به همراه عوامل معوقه محاسبه شده برای آنها در گزارش نمایش داده خواهد شد .
نکته : برای تهیه فرم چاپی از لیست حقوق معوقه از کلید ترکیبی Alt+Q استفاده کنید.

1238