برای تهیه لیست پرداخت و فایل بانک از پرداخت مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارشها وارد فرم "لیست پرداخت بانک" شوید.
2- بازه تاریخی گزارش را تنظیم نمایید و کلید Enter را برای تهیه گزارش بزنید. با اینکار کلیه محاسباتی که در بازه تاریخی درج شده، انجام شده باشد در گزارش لیست پرداخت منعکس خواهد شد.
3- برای تهیه فایل بانک "محل پرداخت" را از قسمت پایین گزارش انتخاب کنید و بروی کلید با آیکون "فلاپی قرمز رنگ" کلیک کنید.
4- در فرم باز شده نام بانک مورد نظر را انتخاب و اطلاعات مرتبط با آن را تکمیل کنید و کلید "انتقال اطلاعات به فایل" را بزنید. با اینکار فایل بانک بر اساس فرمت بانک انتخاب شده در مسیر تعیین شده تهیه خواهد شد.
نکته 1 : برای تهیه فایل و لیست پرداخت از پرداخت متفرقه مورد نظر کافی است بازه تاریخی گزارش را دقیقا معادل تاریخ پرداخت متفرقه قرار دهید.
نکته 2 : برای تهیه لیست و فایل پرداخت بر اساس شماره حساب دوم کافی است از CM فرم عنوان "لیست پرداخت با شماره حساب دو" را انتخاب کنید.

1203