با توجه به محاسبه متفاوت مالیاتی مزایای غیر نقدی اینگونه مزایا به صورت جداگانه در سیستم قابل تعریف و تخصیص هستند. برای تخصیص مزایای غیر مراحل زیر را انجام می دهیم:
1- از فرم "سایر عوامل" نوع عامل "مزایای غیر نقدی" را انتخاب می کنیم.
2- جهت انجام محاسبات مرتبط با مالیات این نوع مزایا چک باکس "مالیات پذیر" مارک می شود.
3- جهت تخصیص مزایای غیر نقدی فرم "تخصیص مزایای غیر نقدی" را فراخوان می نماییم.
4- اطلاعات مرتبط با نوع پرداخت غیر نقدی، بازه تاریخی قابل پرداخت و مبلغ را وارد و تایید می نماییم.
نکته 1: ویژگی خاص مزایای غیر نقدی که از سایر مزایا تفکیک شده است؛ نحوه محاسبه خاص مالیات مرتبط با این نوع مزایا است.
نکته 2: مجموع مزایای غیر نقدی پرداخت شده در سال معافیت خاص خود را دارد که در فرم نحوه ارزیابی عامل کسور "مالیات" قابل ثبت می باشد.
نکته 3: سیستم با لحاظ معافیت سالانه داده شده و مجموع مزایای غیر نقدی پرداخت شده در طول سال، مالیات متعلقه را محاسبه می نماید.

1173