در لیست بیمه تامین اجتماعی ستونی به نام "دستمزد ماهانه" وجود دارد که می بایست جمع حقوق و مزایای ثابت و بیمه پذیر پرسنل در آن درج شود. در سیستم حقوق و دستمزد پیوست، مجموع عوامل مزایایی که نوع آنها "حقوق پایه" باشد در لیست بیمه تامین اجتماعی به عنوان "دستمزد ماهانه" نمایش داده می شوند. برای تنظیم نوع یک عامل مزایا به "حقوق پایه" مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم " معرفی عوامل مزایا" شوید.
2- عامل مزایای مورد نظر را انتخاب و کلید ویرایش را بزنید.
3- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "حقوق پایه" را انتخاب کنید و کلید تائید را بزنید.