برای تهیه فرم چاپی حکم کارگزینی ( بر اساس اطلاعات سیستم حقوق و دستمزد در احکام حقوقی) مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارش ها وارد فرم "لیست احکام حقوقی" شوید.
2- بازه تاریخی لیست را تنظیم کنید تا احکام نمایش داده شود.
3- حکم حقوقی برای پرسنل مورد نظر را انتخاب و کلید "حکم کارگزینی" را بزنید. در فرم بازشده امکان تهیه فرم چاپی از حکم کارگزینی وجود خواهد داشت.