در صورتی که بخواهیم مقدار یک عامل کسور را در حکم حقوقی پرسنل بصورت دستی وارد نماییم، شیوه ارزیابی کسور مورد نظر را در فرم "معرفی عوامل کسور"، "کسور و تعهدات" قرار می دهیم . در این شرایط، عامل کسور تعریف شده، همانند یک عامل حکمی، در حکم حقوق پرسنل منعکس خواهد شد. رقم وارد شده به عنوان کسور تعهدات با سایر عوامل حکمی جمع خواهد شد اما درمحاسبات حقوقی، همانند سایر عوامل کسور از پرسنل به کسر خواهد شد.