در مواردی ممکن است محاسبات عواملی در پرداخت های متفرقه قرار داده شده باشند که عوامل حکمی در فرمول محاسباتی آنها تاثیرگذار باشند. در این صورت قطعا محاسبات معوقه نیز می بایست در محاسبه عوامل درج شده در پرداخت های متفرقه تاثیرگذار باشد. به عنوان نمونه سازمانی را درنظر بگیرید که به دلایلی محاسبات اضافه کاری پرسنل را هر ماهه در پرداختهای متفرقه (خارج از محاسبات حقوق ماهانه) انجام میدهد. در این شرایط در صورتی که محاسبه حقوق معوقه برای پرسنل انجام شود، محاسبه معوقه اضافه کاری نیز به عنوان یک عامل محاسباتی بر اساس عوامل حکمی، مطرح است. برای اینکه محاسبه معوقه این دست از عوامل در پرداختهای متفرقه، بر اساس محاسبات معوقه انجام شده در ماه مرتبط قابل انجام باشد،
می بایست یک عامل مزایای جدید به عنوان معوقه تعریف شود ( در مثال یاد شده یک عامل جدید با عنوان معوقه اضافه کاری در فرم "معرفی عوامل مزایا" تعریف می شود) و نوع آن "عامل بر اساس معوقه" قرار داده شود و این عامل جدید نیز در پرداخت متفرقه افزوده شود. با این شرایط در صورتی که در ماهی محاسبات حقوق معوقه انجام شده باشد، بر اساس آن، معوقه عامل یاد شده نیز در پرداخت متفرقه، در زمان محاسبه پرداخت متفرقه انجام خواهد شد.