با استفاده از عامل "ترمیم حقوق" می توان شرایطی ایجاد کرد تا خالص پرداختی هیچ یک از پرسنل از مبلغ تعیین شده در این عامل کمتر نشود. به عبارت دیگر عددی به عنوان "ترمیم حقوق" تعیین می شود و در صورتی که مبلغ خالص دریافتی پرسنلی از این مبلغ کمتر شود، تفاوت خالص پرداختی تا مبلغ تعیین شده، به عنوان یک عامل مزایا و تحت عنوان "ترمیم حقوق" به وی پرداخت خواهد شد.
برای فعال سازی عامل "ترمیم حقوق" مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل مزایا" شوید.
2- عامل جدید تعریف نموده و نوع عامل را "ترمیم حقوق" قرار دهید.
3- بروی عامل تعریف شده دوبار کلیک کرده تا وارد فرم "نحوه ارزیابی عامل ترمیم حقوق" شوید و نحوه ارزیابی را برای استخدام مورد نظر تعریف کنید. عدد وارد شده در فیلد "مبلغ ترمیم" به عنوان حداقل مبلغ خالص درنظر گرفته خواهد شد.