کارکرد های پارامتریک، کارکردهایی هستند که برای آنها فرمول محاسباتی درنظر گرفته شده است. برای محاسبه مقدار کارکردهای پارامتریک برای یک پرسنل و نمایش مقدار آن در فرم "کارکرد ماهانه" مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "کارکرد ماهانه" شوید.
2- تاریخ فرم را تنظیم و پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید.
3- در cm فرم عنوان "محاسبه کارکردهای پارامتریک" را انتخاب نمایید.
با انجام دادن مراحل بالا، در صورتی که کارکرد پارامتریکی برای پرسنل انتخاب شده موجود باشد، مقدار آن محاسبه و نمایش داده خواهد شد.
نکته : برای آگاهی از نحوه تعریف کارکرد بصورت پارامتریک به پرسش و پاسخ با کد 973 مراجعه کنید.