در سيستم حقوق و دستمزد امکان بررسي اطلاعات در قالب 7 گزارش فراهم شده است. این گزارش پس از انجام محاسبات حقوق هر ماه به کاربر کمک خواهد کرد تا کنترل دقیق ترو ساده تری بر روی محاسبات داشته باشد و از صحت عملیات های کاربری تاثیر گذار بر روی عوامل محاسباتی اطمینان حاصل کند. اين گزارش مي تواند در رفع مشکلات احتمالي بوجود آمده درعملکرد برنامه مفيد واقع شود. هفت گزارش بررسی اطلاعات شامل موارد ذیل است:
پرسنلی که خالص پرداختی آنها منفی است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها صفر است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها از 50% تا 100% منفی /مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها از 100% تا 200% منفی/مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است، پرسنلی که خالص پرداختی آنها بیش از 200% منفی/مثبت نسبت به ماه قبل تغییر داشته است و پرسنلی که ماه جاری محاسبه دارند ولی ماه گذشته محاسبه نداشته اند.
برای تهیه این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از پانل امکانات ، منوی "پایگاه داده" بر روی گزارش "بررسی اطلاعات" کلیک کنید
2- یکی از هفت گزارش مورد نظر را انتخاب کنید.
3- "نوع واحد " و "نوع استخدام" را از لیست های بازشونده مربوطه انتخاب کنید
4-تاریخ مورد نظر برای تهیه گزارش را با استفاده از فیلد تاریخ انتخاب کرده و دکمه enter را فشار دهید.
نکته 1: برای دسترسی به جزئیات هرکدام از این گزارش ها کافیست روی رکورد مورد نظر دوبار کلیک کنید.

کد : 2259