گروه های تلگرام هوش مصنوعی در ذیل قرار داده شده است :
1- گروه تلگرام هوش مصنوعی ،گروه تلگرام پردازش تصویر ،گروه تلگرام شناسایی الگو ،گروه تلگرام هوش تجمعی ،گروه تلگرام داده کاوی ،گروه تلگرام یادگیری ماشین ،
"در حال راه اندازی"

کانال تلگرام هوش مصنوعی :
"در حال راه اندازی"

گروه فیس بوک هوش مصنوعی :
"در حال راه اندازی"

گروه اینستاگرام هوش مصنوعی :
"در حال راه اندازی"